Veelgestelde vragen

Zoveel bezoekers, zoveel vragen. Over boswerkzaamheden, over recreatief medegebruik, maar ook over loslopende honden, over de MTB-trail of over ruiterpenningen. We hebben de veelgestelde vragen verzameld en geven er antwoord op, zodat u deze als bezoeker rustig kunt nalezen.

Een aanvraag indienen voor een evenement op het landgoed. Hoe doe ik dat?

Jaarlijks worden er diverse sportevenementen in bos en natuurterreinen georganiseerd. Zowel recreanten als sporters genieten tijdens het beoefenen van hun sport op deze manier van een mooie omgeving. De beheerder van het landgoed staat veelal positief tegenover zulke evenementen, maar natuurgebieden zijn kwetsbaar en er moet rekening gehouden worden met andere bezoekers en de natuurwetgeving. Voor sportorganisatoren is het niet eenvoudig alle facetten van natuurvriendelijk organiseren te kennen. Daarom is het natuurzorgsysteem S(up)port for Nature ontwikkeld. S(up)port for Nature is gericht op het voorkomen van schade aan de bodem en de natuur, het voorkomen van overlast voor bezoekers en omwonenden en het bevorderen van de veiligheid van het evenement.

S(up)port for Nature bestaat uit 2 onderdelen; een stappenplan dat inzicht geeft in alle stappen die doorlopen moeten worden bij het organiseren van een natuurvriendelijk sportevenement en het aanvraagformulier dat na invulling aan de terreinbeheerder wordt opgestuurd om toestemming te vragen voor de organisatie van een sportevenement. Gebruikt u S(up)port for Nature voor het eerst? Lees dan het stappenplan eerst goed door en vul daarna pas het aanvraagformulier in.

Naar aanvraagformulier van Support for Nature

Overlast van wandelaars, fietsers, mountainbikers, ruiters of loslopende honden

Hartelijk dank voor al uw berichten uit het veld! De conclusie die getrokken kan worden is dat u allen op uw eigen manier van het gebied, de natuur en de rust wilt genieten. Door de verschillende paden en routestructuren aan te bieden, verwacht landgoed Den Treek-Henschoten een dusdanige bijdrage te leveren dat de verschillende ‘soorten’ recreanten (ruiters, fietsers (inclusief mountainbikers), wandelaars en natuurliefhebbers) naast elkaar en op hun eigen wijze kunnen genieten van de rust en het gebied: fietspaden voor de fietsers en mounainbikers, MTB routes voor de mountainbikers, ruiterpaden voor de ruiters en wandelpaden en wandelroutes voor wandelaars. Honden moeten zijn aangelijnd en het is niet toegestaan om te recreëren buiten de daartoe aangewezen wegen en paden om de flora en fauna rust te bieden.

Dit blijkt mede gezien uw herhaaldelijke berichten uit het veld in de praktijk niet zo gemakkelijk en niet zo vanzelfsprekend. De almaar toenemende recreatiedruk is een groot punt van aandacht. De gevolgen van de verstoring van de natuur alsmede de negatieve onderlinge omgangsvormen tussen de recreanten die ieder op hun eigen manier van het gebied en ‘de rust’ willen genieten, dient grootschalig aan- en opgepakt te worden. Uiteraard is dit mede een taak van landgoed Den Treek-Henschoten om hiervoor te zorgen maar het is ook de eigen verantwoordelijkheid van de bezoekers om als gast op het landgoed de openstellingsbepalingen te respecteren.

Daarnaast is de almaar toenemende recreatieve druk op natuurgebieden ook een maatschappelijke kwestie die het grondgebied, de verantwoordelijkheid en de portemonnee van een particulier eigenaar als het landgoed te boven gaat. Dit punt wordt door vele landgoederen dan ook te pas en te onpas bij de verschillende overheden en plannenmakers onder de aandacht gebracht met wisselend succes.

Verkoopt het landgoed (openhaard-) hout of mag ik zelf hout uit het bos halen?

Het landgoed verkoopt geen (openhaard-) hout. Het aantal afnemers (met een zaagbewijs) die toestemming hebben van de beheerder om het hout tegen betaling zelf uit het bos te mogen halen, heeft een maximum bereikt. 

Vanzelfsprekend is het niet toegestaan om zonder toestemming en zonder betaling hout uit het bos te halen.

Is het mogelijk een herinneringsbankje op het landgoed te plaatsen?

Herinneringsbankje

Als een dierbare is overleden die een bijzondere band heeft gehad met het landgoed, komt met enige regelmaat de vraag of er een herinneringsbankje geplaatst kan worden. Omdat er inmiddels voldoende bankjes op het landgoed staan, is het plaatsen van een nieuw bankje nu niet mogelijk. Het is wel mogelijk als er een oud bankje vervangen moet worden, maar wanneer dit zal zijn, is vooraf niet te garanderen. U kunt desgewenst contact opnemen met het landgoed via de contactpagina van de website.

Is asverstrooiing toegestaan op het landgoed?

Asverstrooiing op het landgoed is alleen toegestaan als hiervoor toestemming gevraagd wordt en er nadere afspraken over worden gemaakt. Het is voor de medewerkers, met name de toezichthouders, goed om te weten wanneer dit plaatsvindt. Asverstrooiing is alleen toegestaan met inachtname van de openstellingsregels en er mogen geen blijvende en zichtbare gedenktekens geplaatst worden.

Boswerkzaamheden en tijdelijk mindere staat van de ruiterpaden op delen van het landgoed

In een zesjaarlijkse cyclus vinden de houtoogst en bosonderhoud plaats op een deel van het landgoed in de periode tussen eind november en maart. Deze werkzaamheden hebben tot gevolg dat de (ruiter)paden in dit deel in slechte staat kunnen zijn. Dit is zeker het geval als ook de weersomstandigheden slecht/nat zijn. En dat is vaak in deze periode van het jaar. Hoe lang de huidige natte situatie zal duren, is niet te voorspellen maar voor het broedseizoen in maart dienen de boswerkzaamheden (inclusief het herstel van de paden) te zijn afgerond. Om de mogelijke overlast zo veel mogelijk te beperken wordt op de website van het landgoed de locatie van de houtoogst tijdig bekend gemaakt en worden de ruiters met een jaarpenning geïnformeerd over de locatie van de werkzaamheden in het bos.

Waarom moet ik betalen voor het gebruik van ruiterpaden terwijl wandelaars en fietsers geen vergoeding betalen?

Voor het onderhoud van fiets- en wandelpaden ontvangt het landgoed een bijdrage in de kosten van overheden, dan wel worden de onderhoudswerkzaamheden aan deze recreatieve wandel- en fietsroutes uitgevoerd door de overheden. Voor het onderhoud van de ruiterpaden ontvangt het particuliere landgoed echter geen bijdrage. Vandaar dat voor het onderhoud van het uitgebreide ruiterpadennetwerk wel een bijdrage wordt gevraagd aan de gebruikers.

Mag ik met een metaaldetector op het landgoed op onderzoek uit?

Nee, het zoeken met metaaldetectoren wordt niet toegestaan.
Op Den Treek-Henschoten geldt de openstellingsbepaling dat men van harte welkom is OP de wegen en paden. In het kader van de veiligheid en de eventuele aansprakelijkheid geldt dat geen toestemming wordt verleend om met metaaldetectoren op onderzoek uit te gaan.

Ongemakken op de parkeerplaats aan de Dodeweg, wat gaat hieraan gebeuren?

Met name bij regenachtig weer ontvangt het landgoed veel klachten over de kuilen op de parkeerplaats aan de Dodeweg. Deze ongemakken zijn bekend bij het landgoed en het heeft onze aandacht. De kuilen die ontstaan, worden regelmatig opgevuld en gladgestreken. Onderwijl wordt gewerkt aan een duurzame oplossing voor de lange termijn.